Lønstatistik

Indrapportering

Indrapportering foretages i vedhæftede Excel-ark og sendes herefter til foreningens lønstatistik-ansvarlige, Jesper Lørup,

For hver virksomhed er en “lønsystemadministrator”, denne er primær modtager af denne mail. Data indrapporteres en gang om året, så statistikken kan være klar til de årlige lønforhandlinger. Hvis der opstår problemer eller spørgsmål i forbindelse med indtastningen, kontakt venligst et af bestyrelsesmedlemmerne.

Download Excel arket her

Vejledning til indrapportering af lønstatistik

Faggrupper

Lønstatistikken er opdelt i følgende faggrupper:

  • Medarbejdere i produktion, med undergrupperne:
   • Medarbejdere i montage
   • Medarbejdere ved maskiner
   • Svejsere
   • Produktionsmedarbejdere iøvrigt
  • Medarbejdere i service/støttefunktioner, med undergrupperne:
   • Medarbejdere i reparation/vedligehold
   • Servicemedarbejdere/montører
   • Medarbejdere v. Værktøjsfremstilling
   • Lagermedarbejdere/forsynere
   • Øvrige medarbejdere

   Der skelnes ikke mere mellem mænd og kvinder.

Medarbejdere og løn

For hver gruppe indrapporteres antal medarbejdere (gennemsnitligt antal fuldtidsarbejdere for 4. kvartal), aflønningsform samt udbetalt løn (se nedenfor).

For undergrupperne medtages det totale antal medarbejdere i funktionsgruppen.

Følgende indrapporteres ikke:

 • Tillæg for forskudt tid, holddrift, overtid
 • Feriepenge, S/H og ATP
 • Virksomhedens pensionsbidrag
 • Kørselsgodtgørelse, diæter, udearbejds,- og rådighedstillæg
 • Lærlinge/elever

Med hensyn til lønbestanddele opdeles i tre hovedgrupper:

 • Timeløn (fast timeløn)
 • Bonusløn (grundløn + gns. bonus (resultatløn, kvalifikationsløn, jobtillæg, tillæg for efteruddannelse, etc.))
 • Andre goder (arbejdstøj, sundhedsordning, motionsrum, kantinetilskud, ekstra pension, ekstra S/H betaling, ekstra feriepenge, ekstra overtidsbetaling, andet)

Det indrapporterede beløb skal være den gennemsnitlige løn for 4 kvartal.

Timeløn beregnes som gennemsnitsløn pr. time, for alle medarbejdere i funktionsgruppen.

Alle personlige tillæg medregnes, Grundløn defineres som den personlige timeløn, som er uafhængig af præmieringsordninger, beregnet som gennemsnit, for alle medarbejdere i funktionsgruppen.

Bonus defineres som den bevægelige del af lønnen i et lønsystem uanset kriterier (resultatløn, kvalifikationsløn, jobtillæg (tillæg for udførelse af et bestemt type job), tillæg for efteruddannelse, etc), beregnet som gennemsnit pr. time, for alle medarbejdere i funktionsgruppen.

Almindelig akkordløn rapporteres under bonus.

Andre goder

Det kan i nogle tilfælde kan være vanskeligt at opgøre den præcise værdi af “andre goder”, men der er en klar tendens til at de udgør en stigende del af lønnen, så det er væsentligt for statistikkens anvendelighed, at de angives så godt som muligt.

Hvis det er muligt, indberettes derfor beløbet for det pågældende gode, beregnet som årligt gennemsnit pr. time pr. medarbejder for samtlige medarbejdere. Er reelle værdier ikke til rådighed markeres i afkrydsningsfeltet.

Fraværsstatistik

Der opdeles i to typer fravær: Korttidsfravær (fravær uden refusion) og langtidsfravær (fravær medrefusion).

Indrapporteringen omfatter samtlige præsterede arbejdstimer, timer for korttidsfravær og timer for langtidsfravær. Der indrapporteres ikke omkostninger.

Som fravær indberettes sygdom og arbejdsulykker. Sygdom defineres som egentlig sygdom, barns første sygedag, lægebesøg eller tandlægebesøg. Lærlinge/elever medtages i indberetningen, dog ikke evt. skoleperioder. De indberettede værdier skal være gældende for hele året.

Send lønstatistik

Anvendelse af statistikken

Resultatet af indberetningen – selve statistikken – er tilgængelig via Lønstatistik punktet i menuen.

Her opnås tilgang til data for samtlige virksomheder, der har indrapporteret.

Klik på Vis Lønstatistik giver adgang til selve statistiksiden, som er printvenlig.

Endelig kan der, ved klik på Fravær fås tilgang til fraværsstatistikken for alle indrapporterende
virksomheder.