Vedtægter

Love for Fyns Jernindustri Forening

(Lovene af 16. juli 1920 – senest ændret ved generalforsamlingen den 15. juni 1960, den 22. april 1991 og den 26. april 2004)

§1

Foreningens navn er «Fyns Jernindustri – Forening» dækkende Fyn og omliggende øer.

§2

Foreningens primære formål er at inspirere medlemsvirksomhederne til en udvikling til størst mulig konkurrenceevne i samspil med det omgivende samfund. Dette søges opnået gennem medlemsmøder f.eks. med besøg på relevante virksomheder og foredragsaktiviteter. Medlemsmøderne tjener tillige til erfaringsudveksling. Yderligere kan foreningen påtage sig servicefunktioner af fælles interesse.

§3

Som medlemmer optages virksomheder i eller nær det fynske område med tilknytning til jern- og metalindustrien. Bestyrelsen afgør om optagelse kan finde sted, samt om evt. ophævelse af medlemskab.

§4

Medlemsbidraget fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet er baseret på et grundbeløb og derudover et beløb pr. medarbejder.
Kontingentopkrævningen sker een gang årligt efter generalforsamlingen og dækker igangværende regnskabsår.

§5

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt og kan finde sted med omgående virkning. Indbetalt kontingent refunderes ikke. I tilfælde af restance træffer bestyrelsen beslutning om, hvad der skal ske.

§6

Foreningen ledes af en bestyrelse. Denne består af 6 medlemmer, som selv konstituerer sig. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. Valget gælder for 2 år. Højst 3 bestyrelsesmedlemmer kan være på valg samtidig. Skulle et medlem af bestyrelsen afgå inden valgperiodens udløb, har bestyrelsen ret til i tiden til næste generalforsamling at fuldstændiggøre sit antal med et nyt medlem. På første efterfølgende generalforsamling foretages endeligt valg. Fratrædende bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. Såfremt de ikke ønsker genvalg, er det bestyrelsens pligt at foreslå andre til valg i deres sted. Intet medlem må nægte at modtage valg, før han har haft sæde i bestyrelsen.

§7

Bestyrelsen har den administrative myndighed i alle foreningens anliggender. 3 mødende kan træffe gyldige beslutninger på bestyrelsens vegne. Alle sager afgøres ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Foreningens forretninger foretages af bestyrelsen.

§8

Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet skal revideres af to udenfor bestyrelsen stående medlemmer, som vælges af den årlige, ordinære generalforsamling. Af disse to revisorer afgår årligt een efter tur. Fratrædende revisorer kan genvælges.

§9

Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle foreningens anliggender. Kun generalforsamlingen kan vedtage, ændre eller ophæve lovbestemmelser vedrørende foreningen. Mødeberettiget på generalforsamlingen og medlemsmøder er indehaverne, lederne og overordnede funktionærer af de under foreningen hørende virksomheder. Stemmeret kan kun udøves af een mødeberettiget for hvert medlem. Til generalforsamlingen er det tilladt gennem skriftlig fuldmagt at lade sig repræsentere ved en anden mødeberettiget, der foruden sin egen stemme kun kan afgive stemmet for eet medlem ifølge fuldmagt. Hvert medlem har kun een stemme. Til vedtagelse eller forandring af foreningens love, samt til foreningens opløsning kræves stemmeflertal af 2/3 af de afgivne stemmer. Alle andre forslag afgøres ved simpel stemmeflertal.

§10

Foreningen afholder ordinær generalforsamling een gang om året inden udgangen af april måned. Særlige generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 3 medlemmer kræver det. Indvarsling sker ved tilsigelse til hvert enkelt medlem senest 8 dage før. Forslag fra medlemmerne må, for at blive optaget på dagsordenen, være bestyrelsen i hænde 6 dage før generalforsamlingen. Kun forslag der er nævnt i dagsordenen kan optages til beslutning.

§11

I tilfælde af opløsning af foreningen tager generalforsamlingen beslutning om foreningens formue.

Dato: 26. april 2004.